11 март 2018

Вярващите против сваляне на камбанитеСпецсъобщение на НКВД на СССР за съпротива на вярващи при свалянето на камбаните в с. Черная Завод, Ярославска област, от 13 октомври 1938 г.

Допълнително разследване на фактите около изстъпленията на вярващите от с. Черная Завод, Некрасовски район, Ярославска област против закриването на църквата установи следното: Некрасовския райизпълком се е опитал да проведе мероприятието по административен път. Предварителна масово-разяснителна дейност не е провеждана. Ограничавайки се с това, че събранията на комунистите, комсомолците, безпартийния актив и учителите са се изказали за това мероприятие, райизпълкомът на 7 септември е приел постановление за снемането на камбаните, закриването на църквите и отдаването на помещенията на църквите за клуб. Само след 6 дни, т.е. на 13 септември председателят на райизпълкома Мезенев и завеждащия райземотдела Баканов отишли до с. Черная Завод за да обявят решението на райизпълкома. Църковното настоятелство било извикано на среща от селсъвета по поръчение на райизпълкома в 2 ч. следобед, а Мезенев и Баканов пристигнали със закъснение в 8 и половина вечерта. Ето защо настоятелството, след като почакало пред райизпълкома, се разотишло, като втори път в същия ден не са викани. Мезенев, извиквайки в селсъдета председателя на църковната община и попа им предложил да съберат настоятелствотона другия ден, 14 септември и самостоятелно да обсъдят въпроса за закриването на църквата и снемането на камбаните. На колхозния парторг Данилов било предложено да присъства на това събрание. След това Мезенев и Баканов си заминали.

На 14 септември се провело събрание на църковното настоятелство в присъствието на парторга Данилов, на което попът прочел доклад за закриването на църквата и снемането на камбаните. Събранието се обявило против приетото от райизпълкома решение, мотивирайки се с това, че настоятелството няма право да решава този въпрос без съгласието на всички вярващи и решило да изпрати пратеници в областния център.

На 16 септември, преди изтичането на двуседмичния срок, предоставен от райизпълкома на вярващите за обжалване на постановлението му, в с. Черная Завод пристигнали работници за снемане на камбаните. От това се възползвали църковните антисъветски елементи, които събрали около църквата тълпа вярващи. Църковниците подтиквали събралите се да оказват активна съпротива на закриването на църквата, дори успели да отвлекат част от колхозниците от полевите работи и да ги съберат около църквата. В 3 ч. следобед пред църквата се събрали около 300-400 човека и пред възбудената тълпа председателят на райизпълкома Мезенев прочел постановлението за закриване на църквата и снемането на камбаните. След прочитането на постановлението се чули провокативни викове, тълпата плътно преградила подстъпите към църквата, а районните ръководители - секретарят на районния комитет на ВКП(б) Горяев, Мезенев и Баканов се опитали да пробият през тълпата с работниците и част от селския актив заедно с милиционера. Тълпата със сила ги изтикала обратно. Ръководителите напуснали селото, след като не постигнали резултат.

След три дни, на 19 септември, в с. Черная Завод отново пристигнали председателят на райизпълкома Мезенев, прокурорът Кузмин и заедно с тях представителят на облизпълкома Горбунов. С появяването на автомобила им пред църквата отново започнала да се събира тълпа. Пристигналите извикали в селсъвета църковното настоятелство заедно с попа. По предложение на представителите на районната администрация попът обяснил "необходимостта да подпомогнем държавата и доброволно да се предаде камбаната". Но църковното настоятелство отново се изказало в духа на това, че те принципно не са против снемането на камбаната, но без съгласието на всички вярващи не могат да вземат решение по въпроса. Бил съставен протокол от събранието, но представителите на настоятелството отказали да го подпишат. Председателят на райизпълкома разрешил на църковното настоятелство да проведе събрание на вярващите, което се състояли на 21 септември. От представителите на района на това събрание никой не присъствал, единствено бил колхозния парторг Данилов.

Попът отново прочел доклад, този път "За задачите на държавата по укрепването на отбранителната способност на страната и развитието на промишлеността" и предложил събранието да се съгласи със снемането на камбаните. Събранието се изказало против. По такъв начин постановлението на райизпълкома за закриването на църквата и снемането на камбаните в с. Черная Завод останало неизпълнено.

Характерно е поведението на комунистите и комсомолците в селото при този инцидент. От 9 комуниста и 25 комсомолеца само парторгът Данилов проявил известна активност, останалите се самоотстранили, заемайки позицията на странични наблюдатели, а жените на някои от тях активно подкрепяли църковното настоятелство. 

Разследването продължава, набелязани за арестувани са 6 антисъветски настроени църковници.

Началник на 9-о отделение на ІХ отдел на 1Упр- НКВД, лейтенант ГБ Сергеев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!