05 септември 2015

Alan the Bicyclist


Charlie: Hey, everybody's good at something. You, for instance... [stares at Alan] have no shame.
Alan: Excuse me, this is what they wear in the Tour de France.
Charlie: Alan, I just took a Tour de France, and the only thing I was wearing was a smile and a condom.

Charlie: Ей, всеки е добър в нещо. Ти, например ... (взира се в Алан) нямаш срам.
Alan: Извинявай, това носят на Тур де Франс. 
Charlie: Алан, току що направих Тур де Франс и единственото, което носех, е усмивка и презерватив.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!